Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR společnosti Montagtrans s.r.o.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. 1.1.  Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
  2. 1.2.  Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:1.2.1.plnění smlouvy
    1.2.2.zákonné povinnosti1.2.3.oprávněného zájmu správce údajů
  3. 1.3.  Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:1.3.1.externí účetní1.3.2.externí právní kanceláři;1.3.3.osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
  4. 1.4.  Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
  5. 1.5.  Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobunezbytnou kplnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
  6. 1.6.  V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:1.6.1.PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.1.6.2.PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

    1.6.3.PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a

 

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: montag@montag.cz

1.8. 1.9.

1.10. 1.11.

neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4.PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5.PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracovánínebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6.PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnutí plnění.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který jestanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

montagtrans s.r.o.